© Ravena Coeymans Historical Society 2008-2017 (Webmaster Bill Meyer)